Jubileusz Uniwersytetu Poznańskiego


Zbliża się okrągła, setna rocznica powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego, naszej Almæ Matris Posnaniensis. Będzie to wielkie święto całej naszej społeczności akademickiej.

Choć jako wspólnota uniwersytecka jesteśmy zwróceni w przyszłość, skoncentrowani na rozwoju  i zmianach, mających na celu lepsze przystosowanie naszych uczelni do warunków funkcjonowania w XXI wieku – nie lekceważymy tradycji, z której i w której wyrosły nasze uczelnie.

Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego, od początku reprezentującego wysoki poziom naukowy i przyciągającego studentów z całego kraju, gruntownie odmieniło życie Poznania, nadając mu nowy, akademicki wymiar i wpływając na jego naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy rozwój. Kolejne władze rektorskie (a przecież władze rektorskie to nic innego, jak emanacja serc, umysłów i woli całej wspólnoty akademickiej), formułując cele i założenia Dekady Jubileuszowej, były i są wierne hasłu: Patrząc w przyszłość, nie zapominamy o tradycji.

W myśl tego właśnie motta nasza społeczność akademicka przygotowuje się do obchodów swojego Jubileuszu Stulecia. Wspólnie świętować go będą cztery wyższe uczelnie Poznania, których korzenie tkwią w dziejach naszej Almæ Matris – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Uczelnie te powstały z wydziałów, czy innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego. Dzieliły z nim historię aż do początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to – bynajmniej nie z własnej woli, lecz na skutek decyzji ministerialnych, zostały od Uniwersytetu odłączone.

Każdy jubileusz skłania do refleksji. To dobry moment by zastanowić się nad rolą uniwersytetów we współczesnym, jakże dynamicznie zmieniającym i globalizującym się świecie. Początki naszych uczelni sięgają burzliwych czasów po I Wojnie Światowej, a obecnie po tych stu latach, w których wydarzyło się tak wiele i tak bardzo zmienił się świat, społeczność akademicka stoi w obliczu wielu nowych, trudnych wyzwań.

To właśnie wiedza i realizowana na wysokim poziomie edukacja są obecnie kluczowymi zasobami przyczyniającym się do ekonomicznego i społecznego rozwoju – w czasach dynamicznego przepływu ludzi, dóbr, kapitału, usług oraz rozwoju nowych technologii. Na uniwersytetach spoczywa szczególna odpowiedzialność i oczekiwania społeczne – to uczelnie powinny stwarzać warunki, dla nieskrępowanego rozwoju nowych idei, kreowania nowych możliwości, szans i partnerstw, wspierania otwartych umysłów. Uniwersytety powinny inspirować otoczenie, przyczyniać się do prawdziwie zrównoważonego rozwoju i stać na jego straży.

Wierzymy, że uroczystości jubileuszowe wzmocnią i potwierdzą aspiracje naukowe i dydaktyczne poznańskiego środowiska akademickiego oraz namacalnie zobrazują rolę szkół wyższych, a szczególnie ww. uczelni, w życiu miasta i regionu. Świętowanie Jubileuszu Stulecia rozpocznie się wspólną, realizowaną przez wspomniane cztery uczelnie inauguracją roku akademickiego 2018/2019.

Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów Jubileuszu i gorąco zachęcamy do wspólnego, radosnego świętowania – to nasza pierwsza „setka”.

Nie zapominając o tradycji – odważnie patrzmy i idźmy  w  przyszłość!

 


Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 


Prof. dr hab. Jan Pikul
Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 


Prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński
Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego