Uniwersytet Przyrodniczy


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w swojej historii tradycji akademickich sięga do roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną wyższą uczelnią na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Mimo krótkiego, siedmioletniego okresu działania wywarła znaczący wpływ na poziom rolnictwa wielkopolskiego i miała swój wkład w utrwalaniu w społeczeństwie idei tworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu.
Szkoła żabikowska była nie tylko kuźnią kadr dla dynamicznie rozwijającego się ówczesnego rolnictwa polskiego, ale też ośrodkiem pracy badawczej i dociekań naukowych. Była nie tylko wyższą szkołą przygotowującą absolwentów do pracy zawodowej, ale rozwijała własną działalność naukową w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Dzięki temu, w 1919 roku zostały zrealizowane wieloletnie starania o utworzenie w Poznaniu polskiego uniwersytetu. Powstała wówczas Wszechnica Piastowska, przemianowana w 1920 roku na Uniwersytet Poznański, a w jej skład oprócz Wydziałów Filozoficznego i Prawnego wszedł także Wydział Rolniczo-Leśny, oparty częściowo na kadrze nauczającej oraz dorobku naukowym i dydaktycznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie.

Współcześnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z prawie 100 letnią tradycją studiów rolniczo-leśnych oraz 65-letnią jako autonomiczna jednostka, jest jedną z najbardziej znaczących uczelni rolniczych w kraju. Kształci co roku blisko 11 tys. studentów, na 30 kierunkach studiów. Uniwersytet zatrudnia ponad 1400 pracowników, w tym 775 nauczycieli akademickich.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma do dyspozycji szeroką i nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. W jego strukturze znajduje się osiem wydziałów, które oferują szeroką i zróżnicowaną gamę 30 atrakcyjnych kierunków studiów i 20 różnorodnych specjalności. Kształcenie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie drugiego stopnia bądź jednolite magisterskie (kierunek weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoryjną oraz własnymi zakładami doświadczalnymi, które są doskonałym polem do konfrontacji nauki z praktyką.
Stałe i systematyczne doskonalenie programów kształcenia, wysoki standard działalności badawczej, atrakcyjne miejsce zdobywania wiedzy wyróżniające się wysoką jakością a jednocześnie dbałość o tradycję i historię, cieszącą się uznaniem i szacunkiem społeczeństwa to priorytety władz uczelni i podstawy realizowanej misji. Dla studentów uczelnia tworzy oferty uczestnictwa w programach praktyk i staży o dodatkowym finansowaniu, a dla absolwentów liczne możliwości na rynku pracy.

0

WYDZIAŁÓW

0

KIERUNKÓW

0

SPECJALNOŚCI

0

STUDENTÓW

0

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

0

INNYCH PRACOWNIKÓW

WIĘCEJ O UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU:
WWW.UP.POZNAN.PL